Begravningsavgift

 

Vad ingår i begravningsavgiften?

Alla folkbokförda i Sverige har rätt till de tjänster som räknas upp i begravningslagen. Huvudman för begravningsverksamheten är Svenska kyrkans församlingar, förutom i Stockholm och Tranås där kommunen är huvudman.

För den som vid dödsfallet var folkbokförd inom en huvudmans förvaltningsområde ska huvudmannen utan kostnad för dödsboet tillhandahålla:

gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år,
gravsättning inkl. gravöppning, återfyllning och iordningställande av öppnad grav,
transporter, från det att huvudmannen övertagit ansvaret till dess att gravsättning har skett, med undantag av transport för gravsättning utanför huvudmannens område
kremering
lokal för förvaring och visning
lokal för begravningsceremoni

Det finns även möjlighet att få dessa tjänster utan kostnad hos en annan huvudman än den där den avlidne var folkbokförd.

Utöver detta finansierar begravningsavgiften alla de olika åtgärder som har ett direkt samband med förvaltningen av de allmänna begravningsplatserna, till exempel tillhörande administration, nyanläggning av begravningsplatser, skötsel av de allmänna ytorna på begravningsplatser samt vård och bevarande av kulturhistoriskt särskilt värdefulla gravplatser. Även begravningsombudens verksamhet finansieras via begravningsavgiften.

Detta ingår inte i begravningsavgiften

Förutom de tjänster som finansieras med begravningsavgiften tillkommer i de flesta fall ett antal utgifter som de anhöriga själva råder över. Dessa utgifter finansieras inte av begravningsavgiften och kostnaderna varierar från fall till fall. Det som dödsboet eller anhöriga ska bekosta:

Kista och svepning och i förekommande fall urna.
Transport från hem/sjukhus till anvisad lokal hos huvudman.
Annonsering
Kistdekoration. I samfälligheten finns dock bårtäcke att låna.
Begravningsceremoni inklusive begravningsförrättare. Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till begravningsgudstjänst utan kostnad för dödsboet.
Minnesstund. I Mönsterås och Fliseryds församlingar finns församlingshem att hyra. Avliden som tillhört Svenska kyrkan har rätt till lokalerna för minnesstund utan kostnad.
– Tillverkning, montering och underhåll av gravsten eller annan fast gravanordning.
Skötsel av gravplats. Att sköta en gravplats innebär i normalfallet att plantera, rensa ogräs, vattna och ta bort vissna blommor, liksom att putsa gräset runt rabatt och gravsten, alternativt om det är en grusgrav att rensa ogräs i grusytan. Gravrättsinnehavaren kan personligen ta hand om gravskötseln eller köpa tjänsten av någon annan, till exempel kyrkogårdsförvaltningen.

I Mönsterås och Fliseryds församlingar erbjuds flera olika alternativ till gravskötselavtal och planteringar. För information vänligen kontakta vaktmästeriet eller församlingsexpeditionen.

Mönsterås Fliseryds Pastorat       Postadress: Mönsterås Fliseryds Pastorat   
Storgatan 32                                                     Box 32
383 30 Mönsterås                                             383 21 Mönsterås
monsteras.forsamling@svenskakyrkan.se           fliseryds.forsamling@svenskakyrkan.se
Cookies